ANUNT CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT DE PAZNIC

Școala Gimnazială „AVRAM IANCU”, organizeazã concurs pentru ocuparea a 1 post vacant de PAZNIC .
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 09.06.2023 ora 14.00 la secretariatul Școlii Gimnaziale Avram Iancu.

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului unităţii;
b) acte de identitate, în original şi în copie;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar (declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale) și certificatul de integritate;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, prin care se atestă că este apt medical pentru exercitarea funcţiei;
h) curriculum vitae;
Observaţie:

 1. actele prevăzute la punctele b, c şi d vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea;
 2. în cazul documentului prevăzut la punctul e, candidatul admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are atencedente penale, are obligaţia de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului (în caz contrar se consideră respins).

CONDIŢII GENERALE:
Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (cel puţin 18 ani împliniţi);
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, dovedită prin adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, prin care se atestă că este aptă medical pentru exercitarea funcţiei;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢIILE SPECIFICE
a) condiţii de studii: generale sau medii;
b) vechime de minim 2 ani;
c) persoana care urmează să îndeplinească atribuţii de pază sau protecţie trebuie să fie atestat profesional (angajarea personalului cu atribuţii de pază sau gardă de corp se face pe baza certificatului de cazier judiciar şi a atestatului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de gardă de corp, în conformitate cu prevederile Legii 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare sau certificat de absolvire a unui curs în specialitaea postului),
d) experienţa în domeniu constituie un avantaj.

Bibliografia pentru proba scrisă a concursului

 1. Legea 333/ 2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul VI, art. 47, 48
 2. Hotărârea nr 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/ 2003 privind paza obicectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
 3. Legea nr 319/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă; Capitolul I și IV
 4. Legea nr 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor; Capitolul I și II
 5. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul II
 6. OMEN nr. 5079/ 2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; Titlul IV – Personalul unităților de învățământ; Capitolul III Personalul nedidactic;
 7. Legea nr. 53/ 2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare; Titlul II Contractul individual de muncă Capitolul II – Executarea contractului individual de muncă și Capitolul V- Secțiunea III- Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului;
 8. Fișa postului de paznic

Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Avram Iancu astfel:

 • Proba scrisă în data de 19.06.2023, ora 09.00
 • Proba interviu în data de 19.06.2023, ora 12.00

Relaţii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale „AVRAM IANCU”, persoana de contact: Toma Luiza, telefon: 0732284428.