Istoric

Istoric

Situată  în partea de sud a municipiului Bucureşti, în sectorul 4, în cartierul Berceni, Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" şi-a deschis larg porţile pentru cei 600 de elevi,  la 17 septembrie 1969. Cele 30 de cadre didactice, împreună  cu Comitetul cetăţenesc de părinţi şi  cu sprijinul întreprinderilor din jur: Danubiana, IMGB, IMUC, au reuşit să amenajeze sălile de clasă şi coridoarele şcolii, să pregătească baza sportivă, să planteze arbori şi arbuşti în spaţiile din jurul şcolii. Cei care au pus bazele dezvoltării ei, imprimând entuziasmul tinereţii şi o permanentă nelinişte profesională celor ce i-au trecut pragul, merită toată preţuirea:

 • Ionescu Napoleon – director, profesor  matematică
 • Săbău Valentina – directoare adjunctă, profesoară lb.franceză
 • Plumb Stanca, Buga Speranţa – profesoare lb. română
 • Dobrotă Florentina – profesoară lb. franceză
 • Lăzărescu Ileana – profesoară lb. engleză
 • Liciu Elena, Dobre Jana – profesoare istorie
 • Lupescu Victoria, Păuna Ioan – profesori matematică
 • Lazăr Marioara, Cojocaru Mihai – profesori fizică-chimie
 • Popescu Alexandrina – profesoară ştiinţe naturale
 • Popescu Rodica – profesoară geografie
 • Maier Cătălina – profesoară muzică
 • Lambeanu Adriana – profesoară desen
 • Savu Marin, Hoară Mihai – profesori educaţie fizică
 • Anastasiu Angela, Sandu Ilie – maiştri instructori
 • Balica Aneta, Badea Paraschiva, Păcuraru Georgeta, Mistreanu Suzeta , Mihăilă Veronica, Poenariu Elisabeta, Tătulescu Natalia, Tătaru Maria - învățători

Şcoala a crescut şi s-a dezvoltat odată cu noul cartier reuşind ca, în scurt timp, să aibă laboratoare de chimie, fizică, biologie, ateliere pentru activităţile practice, cabinete de specialitate, toate, dotate cu mijloace de învăţământ moderne şi materiale didactice de calitate care să asigure o bună pregătire generală a elevilor. Terenurile sportive, permanent îngrijite, găzduiau campionatele sportive ale şcolii, iar parcul dendrologic, cu specii rare de arbori şi arbuşti, era întreţinut de colective de elevi şi de personalul de îngrijire sau de pază ale şcolii.

În perioada 1970-1989, colectivele de directori, consiliile de conducere şi comitetele cetăţeneşti de părinţi au acţionat pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii şi  îmbogăţirea materialului didactic, pentru crearea unui spaţiu şcolar prietenos şi sănătos pentru elevi, pentru organizarea unor activităţi didactice şi educative eficiente şi obţinerea unor rezultatefoarte bune. Acest efort continuu nu s-ar fi materializat dacă nu aveam în jurul nostru oameni deosebiţi; dintre cei cu o contribuţie considerabilă, care au dovedit pasiune şi dăruire, trebuie să-i amintim pe:

 • ing. Cornel Damian – şeful Pepinierei Toboc, care a susţinut crearea unui spaţiu verde în jurul şcolii şi care, împreună cu specialişti de la  ADP sector 1  şi de la Grădina Botanică, au creat un loc ce a devenit ulterior o oază de verdeaţă protejată, cu specii rare de arbori şi arbuşti;
 • ing. Constantin State – care, împreună cu întreprinderea patronatoare „Ascensorul" a susţinut crearea unor spaţii moderne de învăţământ – cabinete de specialitate şi spaţii-anexă de învăţământ;
 • ing. Badiu A. – reprezentat al I.M.G.B., care a acţionat pentru dotarea cabinetelor şi a atelierelor şcoală;
 • ing. Veronica Fierăstrăieru – care, împreună cu întreprinderea I.M.U.C., a acţionat pentru modernizarea unor cabinete, laboratoare şi ateliere şcoală;
 • proiectant  Dragotoniu A., care, în perioada 1985-2000,  a realizat, împreună cu profesorii de specialitate, aranjarea materialelor şi grafica din cabinetele şi laboratoarele de specialitate.

La început, activitatea şcolară s-a desfăşurat într-un schimb, apoi în două şi chiar în trei schimburi,  anul şcolar 1981-1982 fiind acela în care au fost şcolarizaţi peste 3800 de elevi. Se poate remarca efortul fiecărui membru al colectivului didactic de a crea un mediu şcolar favorabil învăţării, de a asigura condiţii egale pentru participarea elevilor la activităţile didactice,  educative şi  la cele extraşcolare, dar şi preocuparea constantă pentru  obţinerea unor  rezultate deosebite cu elevii atât  la învăţătură, cât şi la diversele concursuri şi competiţii şcolare organizate pe parcursul anilor.

Începând cu anul 1977, în colectivul didactic, a fost imprimat un nou spirit pentru modernizarea spaţiului şcolar, perfecţionarea pregătirii profesionale şi afirmarea fiecărui cadru didactic în activitatea didactică şi educativă. Ţinuta profesională şi morală a corpului didactic, seriozitatea şi competenţa, abnegaţia şi dăruirea celor care i-au trecut pragul, au propulsat-o  nu numai în rândul şcolilor pilot, ci au făcut ca ea să devină şi spaţiu de desfăşurare a practicii pedagogice a studenţilor de la Universitatea din Bucureşti (la specialităţile lb. şi lit. română, lb.rusă, matematică, geografie) sau  gazdă a numeroase cercuri pedagogice şi  schimburi de experienţă ce evidenţiau eficienţă şi inovaţie în activitatea cu elevii.  Dintre cele mai importante activităţi, amintim câteva:

 • 1977, 1988 – la lb.engleză – schimburi de experienţă cu profesori din jud. Mehedinţi şi  din Constanţa
 • 1985     – la chimie  – schimb de experienţă cu profesori din jud. Teleorman
 • 1983, 1984, 1987 – schimburi de experienţă cu directorii şcolilor generale şi liceelor din sectorul 4
 • 1984, 1991 –  schimburi de experienţă cu învăţători din sectorul agricol Ilfov şi respectiv învăţători care predau la clase Waldorf,  în jud. Argeş
 • 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988 – cercuri pedagogice la ciclul primar şi la specialităţi ca: lb.română, lb. engleză, lb. rusă, istorie, matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, educaţie muzicală, educaţie fizică
 • 1988    – dezbateri metodice şi schimb de experienţă cu reprezentanţi din învăţământul preuniversitar de la Moscova
 • 2000    –  dezbateri privind implementarea reformei învăţământului şi vizita delegaţiei de studenţi de la Universitatea din Potsdam,  Germania
 • 2001   –      activitatea metodică interdisciplinară "Obiceiuri şi tradiţii pascale" şi vizita delegaţiei internaţionale de profesori de religie, organizată de Patriarhia Română şi Societatea Biblică Interconfesională
 • 2003   –  vizita unei delegaţii de studenţi de la Budapesta
 • 2003-2010 – activităţi  de promovare a spaţiului şi spiritului european în activităţi  culturale, de dezbateri şi înţelegere a diversităţii în U.E. – în manifestările anuale sub genericul "Spring Day", organizate prin Schoolnet, cu invitaţi de la Institutul european şi Direct Europe
 • 2010-2012 – derularea proiectului "Și noi suntem europeni" în parteneriat cu Parlamentul European

În perioada 1999-2012, obiectivul prioritar a fost implementarea  şi  derularea a nenumărate parteneriate, prin programe şi proiecte educaţionale iniţiate la nivel local, naţional şi internaţional, care stimulau şi antrenau  elevii şi personalul didactic în activităţi concrete de:

 • educaţie ecologică – „ENO Planting Tree", „Să învăţăm despre pădure", "Milioane de copaci, milioane de oameni", „Copiii şi mediul"
 • educaţie economică, antreprenorială – „Junior Achievement"
 • educaţie pentru autocunoaştere şi rezolvarea unor probleme personale, de asumare a riscului, a succesului /eşecului  în viaţă – „Decizia e a mea"
 • educaţie sanitară, pentru practicarea sportului – „Always", „Pentru prevenirea cariilor", „Şi eu mănânc sănătos", „Mic dejun cu cereale", „Şi eu joc tenis", participarea la „Cupa Danone"
 • educaţie pentru cunoaşterea U.E. şi a diversităţii culturale în UE – „Spring Day",  Club european, parteneriate cu High School of Dundee, Scoţia (2001/2002) şi  „E-Twinning" – cu Escola Basica dos 2 & 3 ciclos Infante d. Henrique , Viseu, Portugalia (2008/2009)
 • educaţie pentru cunoaşterea tradiţiilor româneşti – parteneriat cu Clubul copiilor din Câmpulung Moldovenesc
 • educaţie civică, pentru cetăţenie democratică – proiectul „Citizen" al CCD şi  Societăţii Timişoara, „Soluţii pentru conflict", dezbaterea „De vorbă cu Primarul !"

Parteneriatele de succes  care au asigurat, mulţi ani, continuitate activităţilor educative şi au oferit consistenţă  conţinuturilor de învăţat au fost cele cu:

 • Fundaţia „Planeta albastră"
 • Societatea de Cruce Roşie – filiala sector 4
 • Comitetul Olimpic Român
 • Agenţia pentru protecţia mediului din Primăria Municipiului Bucureşti
 • Direcţia de cultură din Primăria sectorului IV
 • Junior Achievement
 • Clubul copiilor din Câmpulung Moldovenesc
 • CCD Bucureşti , Palatul Naţional al Copiilor
 • Clubul sportiv „Italo"

Pentru popularizarea şcolii în comunitatea locală şi pentru atragerea populaţiei şcolare,  din anul 1998, au fost iniţiate  măsuri ca:

 • predarea limbii engleze la clasa I, ca activitate educativă opţională, prin dorinţa, pasiunea şi voluntariatul profesorilor de specialitate;
 • organizarea anuală a manifestării metodico-educative „Zilele Şcolii 98" (care a debutat în anul 1987);
 • implementarea unor proiecte educaţionale şi intensificarea colaborării cu grădiniţele nr. 149 şi nr. 175 „Căsuţa piticilor";
 • prezentarea, prin afişaj şi pliante, a  ofertei educaţionale anuale.

În perioada 2000-2011, pentru elevii claselor I-IV, s-a derulat programul „School after School", având aprobarea Consiliului de administraţie al şcolii, sprijinul Comitetului de părinţi  şi fiind realizat cu larga participare şi implicare a majorităţii învăţătoarelor. Din anul 2011, programul  „School after School" este coordonat de Asociația Școlii 98 "Avram Iancu" .Din 2007, şcoala devine Centru acreditat de testare ECDL, organizând atât cursuri de folosire a PC–ului pentru elevi şi cadre didactice, cât şi testarea cunoştinţelor de utilizare a computerului  şi internet-ului.

Toate activităţile de modernizare a spaţiului şcolar, dar şi a procesului instructiv-educativ au avut permanent susţinerea Comitetului de părinţi pe şcoală, a căror preşedinţi trebuie menţionaţi:

 • ing. Iancu Burcea – în perioada 1990 – 2001
 • ing. Marius Cristian Gurău – în perioada 2001- în prezent.

După aproape 40 de ani de la înfiinţare, în perioada iulie 2008- august 2009, spaţiul şcolar a fost în întregime reabilitat din fonduri europene (ale Băncii Europene  de Investiţii) şi ale Primăriei Municipiului Bucureşti şi dotată cu mobilier şcolar, mijloace de învăţământ şi materiale didactice moderne. A fost înfiinţat şi dotat încă un laborator de informatică, a fost montat şi un sistem audio-video de supraveghere a elevilor. Terenurile  sportive au fost reamenajate, iar sala de sport (construită în 2003-2005, din fonduri guvernamentale) a fost dotată cu aparate sportive performante.

Anul şcolar 2009-2010 a fost deschis în prezenţa Primarului General al Capitalei, dl. Prof.univ.dr. Sorin Oprescu.

În perioada 1969-2012, peste 250 de cadre didactice şi-au desfăşurat activitatea didactică aici, în această şcoală, dăruind cu generozitate celor din jur, competenţă profesională, rigoare, răbdare, pasiune şi iubire, atât de necesare în formarea elevilor. Iar recunoaşterea profesionalismului de care au dat dovadă „în viaţa zilnică de dascăl" a venit nu numai prin obţinerea unor grade didactice (peste 550) sau prin calificativele de „fb" obţinute la inspecţiile şcolare tematice şi cele  generale din 1984 şi 1999, ci prin gratitudinea mereu exprimată  atât de elevi cât şi de părinţii acestora.

Colectivul actual al şcolii care beneficiază de condiţii excelente pentru desfăşurarea activităţilor didactice şi educative nu poate să nu aducă un prinos de recunoştinţă colectivelor de directori, celor peste 250 de cadre didactice şi colectivelor de părinţi  care, prin efort neîntrerupt, au trudit pe toate planurile pentru creşterea prestigiului şcolii. După 43 de ani de muncă statornică, presărată cu greutăţi de tot felul, dar şi cu satisfacţii profesionale şi succese ale elevilor noştri, am devenit un nume apreciat în învăţământul preuniversitar bucureştean.

Trebuie evidenţiate acele cadre didactice care au coordonat activitatea didactică, educativă şi extraşcolară, imprimând profesionalism şi un spirit de responsabilitate şi de participare activă la viaţa şcolii:

 • 1969 – 1980   – IONESCU   NAPOLEON   – profesor de  matematică
 • 1980 – 2010  – SERIŢAN   RODICA-GABRIELA – profesoară  lb. engleză

De-a lungul anilor, şcoala a primit cadre didactice valoroase, purtătoare ale experienţei învăţământului românesc din Transilvania, Moldova, Muntenia, Oltenia, Banat, Dobrogea, Basarabia, această diversitate determinând o puternică dorinţă de afirmare şi recunoaştere profesională, fiecare cadru didactic făcându-şi din nume un renume.

Atât truda întregului personal didactic, cât  şi  performanţele  zilnice sau de etapă obţinute, manifestările şi serbările şcolare, parteneriatele sunt adânc întipărite în sufletul celor care şi-au deschis ochii, mintea şi inima spre lumina cărţii şi au învăţat aici!